Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1. Toepasselijkheid & definities

Gemstones by MADDY:

verkopende partij Hogeweg 58, 6659 AK, Wamel, kvk 55240593, BTW NL002110859B83

Afnemer: partij die de producten afneemt en waarop Gemstones by MADDY deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Overeenkomst: afspraken met betrekking tot de levering van producten door Gemstones by MADDY aan de afnemer.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop-, leverings- en betalingshandelingen tussen natuurlijke personen, dan wel rechtspersonen en Gemstones by MADDY. De voorwaarden gelden op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gemstones by MADDY, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gemstones by MADDY en de afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen Gemstones by MADDY en afnemer een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Gemstones by MADDY niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gemstones by MADDY in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Gemstones by MADDY behoudt zicht het recht deze voorwaarden te wijzigen. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gemstones by MADDY partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 8. Gemstones by MADDY behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

Artikel 2. Orders

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gemstones by MADDY zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
 2. Gemstones by MADDY kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De prijzen zijn exclusief 21% BTW en verzend- en administratiekosten (bij een minimale afname van € 100 exclusief BTW).
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, dan is Gemstones by MADDY daaraan niet gebonden, tenzij anders door Gemstones by MADDY aangegeven.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor volgende orders.

 

Artikel 3. Levering

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer Gemstones by MADDY schriftelijk in gebreke te stellen. Gemstones by MADDY dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Lukt levering binnen de nieuw gegeven termijn niet, dan zijn beide partijen gerechtigd de order te annuleren.

Gemstones by MADDY is nooit gehouden om enige schadevergoeding te betalen.

 1. De afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.
 2. De levering van producten kan in verschillende fases worden uitgevoerd.
 3. Producten kunnen niet geretourneerd worden, tenzij er sprake is van defect/beschadiging bij levering. De afnemer is verplicht het geleverde direct na te kijken op gebreken.
 4. Een levering mag uitgesteld, dan wel opgezegd worden als er zich omstandigheden voordoen welke Gemstones by MADDY goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen, of als de afnemer verplichtingen niet nakomt.
 5. In geval van een omstandigheid waardoor de afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gemstones by MADDY vrij om direct orders te annuleren. De vorderingen van Gemstones by MADDY op de afnemer zijn in dat geval direct opeisbaar.

 

Artikel 4. Betaling

 1. De eerste levering geschiedt na betaling. Afnemer ontvangt na bestelling een factuur per e-mail.
 2. Er zijn twee betalingsmogelijkheden, te weten, vooraf overmaken of achteraf betalen. De keuze voor betaling wordt gemaakt door Gemstones by MADDY.
 3. Gemstones by MADDY behoudt zich het recht om een order niet uit te leveren bij openstaande facturen waarvan de betalingstermijn van 30 dagen is verstreken.
 4. Onjuistheden in de betaalgegevens van de afnemer, dient de afnemer aan Gemstones by MADDY te vermelden.
 5. Gemstones by MADDY kan een aanbod tot betaling weigeren indien de afnemer een andere volgorde van betaling aanwijst.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (artikel 231 – 247) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien afnemer de betalingen niet voldoet binnen de termijn van 30 dagen, dan komen alle incassokosten voor rekening van de afnemer. De afnemer is over de incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 5. Eigendom en aansprakelijkheid

 1. Alle geleverde artikelen blijven eigendom van Gemstones by MADDY totdat afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Ook bij uitkering van verzekering in geval van brand, waterschade en diefstal ontvangt Gemstones by MADDY de eventuele uitkering van de verzekering.
 2. Indien derden beslag leggen op de geleverde producten, dan is de afnemer verplicht om Gemstones by MADDY op de hoogte te stellen.
 3. Afnemer geeft Gemstones by MADDY toestemming om in het geval van bovenstaande eigendomsrechten, producten terug te nemen.
 4. Gemstones by MADDY is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van indirecte schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan, zoals gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.
 5. Indien Gemstones by MADDY aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gemstones by MADDY beperkt tot maximaal twee keer de factuurwaarde van de order. Aansprakelijkheid geldt niet bij opzet van afnemer of ondergeschikten.
 6. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het moment waarop zaken aan de afnemer worden geleverd.
 7. De afnemer vrijwaart Gemstones by MADDY voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 6. Garantie en klachten

 1. Gemstones by MADDY staat er voor in dat de producten voldoen aan de gebruikelijke eisen die op moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden bij normaal gebruik.
 2. De garantie over de producten van Gemstones by MADDY geldt voor een periode van 6 maanden, deze garantie vervalt bij onjuist gebruik of onderhoud. Het breken van een armband, wordt ook buiten de garantie gerepareerd door Gemstones by MADDY als ten minste 3/4 van de kralen en de aankoopbon wordt getoond.
 3. Producten kunnen niet geretourneerd worden, tenzij er sprake is van defect/beschadiging bij levering. De afnemer is verplicht het geleverde direct na te kijken op gebreken. Indien een gebrek later wordt gemeld, dan heeft de afnemer geen recht meer op herstel of vervanging.
 4. Indien blijkt dat een product gebrekkig is en dit tijdig is gemeld, dan zal Gemstones by MADDY binnen redelijke termijn zorg dragen voor reparatie, vervanging of vervangende vergoeding.
 5. De kosten voor retourzending van producten komen voor rekening van de afnemer.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gemstones by MADDY, één jaar.

 

Artikel 7. Privacyverklaring

 1. Gemstones by MADDY verwerkt persoonsgegevens doordat afnemer gebruik maakt van haar diensten en/of omdat deze gegevens door de afnemer aan Gemstones by MADDY worden verstrekt. Gemstones by MADDY verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Gegevens van afnemer worden verwerkt voor het voldoen aan de overeenkomst, het nakomen van wettelijke verplichtingen, marketingactiviteiten en relatiebeheer. Het belang van de afnemer wordt hierbij in acht genomen.
 3. Gegevens van afnemer worden bewaard gedurende de relatie en/of volgens de wettelijke bewaartermijn.
 4. Afnemer heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Afnemer kan eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Gemstones by MADDY.
 5. Gemstones by MADDY neemt bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht afnemer het idee hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan afnemer contact opnemen via info@massagepraktijkmaddy.nl of een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.